elérhetőségek Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés

EMET
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Útravaló – Macika Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak

Pályázati kiírás

 

Az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjak „Út a középiskolába” és „Út az érettségihez” alprogramjai

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), alapján nyílt pályázatot hirdet a 2012/2013. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram Út a középiskolába (pályázati azonosító: ÚTR-ÚK-12) és Út az érettségihez esélyegyenlőségi (pályázati azonosító: ÚTR-ÚE-12) alprogramjaiban való részvételre.

 

HÁTTÉR

 

A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

A 2011/2012. tanévben több mint 20.000 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, valamint több mint 10.000 mentor kapott támogatást (ösztöndíjat) az esélyegyenlőségi alprogramok keretében.

2011. szeptember 1-jétől a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében – az Útravaló Ösztöndíjprogram, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) által finanszírozott programok áttekintésével – az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjait is magába foglaló új program indult ÚTRAVALÓ - MACIKA PROGRAM néven (a továbbiakban Program), mely a 2012/2013. tanévben is folytatódik.

A Program négy komponensből áll, az Út a középiskolába az Út az érettségihez, az Út a szakmához és az Út a felsőoktatásba alprogramokból, összefoglaló néven ÚTRAVALÓ - MACIKA esélyegyenlőségi ösztöndíjak. A felsőoktatási alprogramról szóló kiírás szeptember 17-én megjelent. A jelen kiírás keretében az Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramok finanszírozásához igényelhető támogatás.

A 2012/2013. tanévtől az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében – tekintettel a legrosszabb továbbtanulási esélyű gyermekek körében a roma, cigány származású gyermekek magas arányára, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött Keretmegállapodásra – a programba újonnan belépő tanulók számának növelése mellett, valamennyi esélyegyenlőségi alprogramba a támogatottak legalább 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni (az 50%-os korlát nem a pályázó intézményben tanulók, illetve pályázók számára vonatkozik, hanem a Támogató által támogatásban részesített tanulók számára).

A források lehetővé teszik, hogy a 2012/2013. tanévben legalább 5.000 fő a programba újonnan belépő roma tanuló részesüljön olyan anyagi támogatásban, amely segíti az iskolarendszerben történő bennmaradásukat, valamint növeli továbbtanulási esélyeiket.

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

 

Az esélyegyenlőségi alprogramok célja a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése.

 

Az egyes alprogramok célját, valamint az egyes alprogramokra vonatkozó speciális szabályokat a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező 1-2. számú mellékletek tartalmazzák (1. sz. melléklet: Út a középiskolába esélyegyenlőségi alprogram; 2. sz. melléklet: Út az érettségihez esélyegyenlőségi alprogram).

 

2. A PÁLYÁZAT FORRÁSA

 

A pályázat forrását az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramok vonatkozásában a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrás Minisztérium fejezet 20/59/7.Roma ösztöndíj programok című fejezeti kezelésű előirányzata.

 

3. A PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS

 

Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében

 • a tanuló ösztöndíjban
 • a mentor 7.000 Ft/tanuló/ hó ösztöndíjban részesül.

 

Az Út a középiskolába alprogram keretében elnyerhető tanulói ösztöndíj összegét a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet, az Út az érettségihez esélyegyenlőségi alprogram esetében elnyerhető tanulói ösztöndíj összegét a 2. számú melléklettartalmazza.

 

A mentor az utolsó kéthavi (2013. május-június) ösztöndíjra való jogosultságának feltételeit a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező, az egyes alprogramokra vonatkozó speciális szabályokat tartalmazó 1-2. számú mellékletek tartalmazzák!

 

Az ösztöndíjasok által elnyert ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései szerint adómentes bevételnek minősül.

 

4. A PÁLYÁZATI PROGRAM TARTALMA

 

A tanuló – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el:

 • Közreműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, és aktívan részt vesz a háromhavonkénti értékeléseken, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén túl a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz
 • Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt igazolatlanul nem mulaszt/ vagy a mulasztott kötelező óraszám nem haladja meg a 10 kötelező órát

 

A mentor – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat látja el:

 • Az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan vele egyeztetve egyéni fejlesztési tervet készít, ez alapján az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok bevonásával legalább háromhavonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülőjét, a tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés eredményét – kitérve az értékelésen résztvevők észrevételeire is – az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti.
 • Az ösztöndíjas időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő – tanulónként eltérő tartalmú – egyéni előrehaladási naplót vezet. Az egyéni előrehaladási naplót a Támogatáskezelő által előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el.
 • A vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában – önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan – a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban.
 • Rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal.
 • Családlátogatáson vesz részt.
 • Részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek.
 • Amennyiben a pályázaton nyertes tanuló nem rendelkezik adóazonosító jellel, segítséget nyújt az érintett tanulónak, illetve szüleinek az adóazonosító jel igénylése során.

 

Amennyiben a mentor a köznevelési intézménnyel alkalmazásban áll, úgy a fenti feladatokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének Harmadik rész II. 6. és 9. pontjaiban meghatározott munkaköri feladatain felül köteles ellátni.

 

5. A TÁMOGATOTTI IDŐSZAK

 

Az Út a középiskolába és Út az érettségihez esélyegyenlőségi alprogramok keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2012. szeptember 1-től a 2013. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

 

6. A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

 

6.1. Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez esélyegyenlőségi alprogramok keretében tanulóként pályázhat Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2012/2013. tanévben:

 • halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
 • családba fogadott; vagy
 • átmeneti nevelésbe vett; vagy
 • védelembe vett; vagy
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett; vagy
 • utógondozásban; vagy
 • utógondozói ellátásban részesül; vagy
 • hátrányos helyzetű;

 

és nappali rendszerű iskolai oktatás keretében az egyes alprogramonként eltérő, a jelen pályázati kiíráskiírás elválaszthatatlan részét képező 1-2. számú mellékletekben meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul.

A 2011/2012. tanévben ösztöndíjas és a 2012/2013. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új pályázatot nem nyújthat be.

 

Az egyes esélyegyenlőségi alprogramok keretében nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában.

 

6.2. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak keretében mentorként pályázhat az a személy, aki

 • a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy

 

A szülő saját gyermekének mentorálasát nem végezheti!

 

Az Út a középiskolába esélyegyenlőségi alprogram keretében mentori pályázatot benyújthatók körét a jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet, az Út az érettségihez esélyegyenlőségi alprogram keretében mentori pályázatot benyújthatók körét a 2. számú melléklet szabályozza.

Egy személy egyazon tanévben, az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében nyújthat be mentori pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így azon mentor aki, a korábbi pályázati fordulóban nyertes – továbbfutó – ösztöndíjas vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanuló(ka)t beszámítva vállalhatja összesen 5 tanuló tekintetében a mentorálást.

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében mentorként pályázó személy abban az esetben vállalhat a fenti számot meghaladó, de legfeljebb 8tanuló tekintetében mentorálást, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló köznevelési intézménye a településen az egyetlen köznevelési intézmény, és a köznevelési intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot (a két feltételnek együttesen kell fennállnia).

Az a személy, aki az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában mentorként pályázatot nyújt be, az esélyegyenlőségi ösztöndíjak vonatkozásában mentorként nem pályázhat.

 

7. A PÁLYÁZÁS MENETE

 

Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a pályázatot azon köznevelési intézmény nyújtja be a Támogatáskezelőhöz, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézmény pályázatot közvetlenül nem nyújthat be, a hozzá beérkezett pályázatokat továbbítja a székhelyén működő köznevelési intézménynek, amely köteles a tagintézménye által hozzá továbbított pályázatokat a Támogatáskezelőhöz benyújtani.

 

Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében köznevelési intézménynek számít a Magyarország területén működő általános iskola, vagy gimnázium, vagy szakközépiskola, vagy szakiskola.

 

Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében kizárólag diákotthoni vagy kollégiumi feladatokat ellátó köznevelési intézmény nem jogosult pályázat benyújtására.

 

Az esélyegyenlőségi alprogramokba a tanuló és mentor közös pályázat útján, tanulói és mentori űrlap benyújtásával kerülhet be.

Az ösztöndíjra pályázó tanuló a tanulói űrlaphoz csatolja a szociális jogosultságát igazoló 1 évnél nem régebbi eredeti dokumentumok köznevelési intézmény által hitelesített másolatát, és amennyiben roma származásáról önkéntes nyilatkozatot tett, a helyi, annak hiányában a területi roma, cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat eredeti ajánlását. Az említett dokumentumokat a köznevelési intézményben az intézményvezető által kijelölt személynek adja át.

A székhelyen működő köznevelési intézmény a begyűjtött tanulói űrlapokat és igazolásokat, valamint a mentori űrlapot alprogramonként egy intézményi pályázattá rendezi, úgy, hogy a hozzá benyújtott űrlapok között nem szelektál, azokat nem véleményezi.

 

A székhelyen működő köznevelési intézmény a Támogatáskezelő által postai úton megküldött azonosítót felhasználva belép az ellenőrzött adatrögzítési felületre, ahol ellenőrzi a Központi Információs Rendszerből átemelt intézményi törzsadatok helyességét, és amennyiben az intézményi törzsadatokban változás történt, az adatváltozás átvezetését a 1884 Budapest, Pf.: 1. címen írásban kérelmezi a Támogatáskezelőnél.

 

A köznevelési intézmény az ellenőrzött adatrögzítési felületen megadja az intézményre vonatkozó pályázati és a tanévhez kötődő adatokat, majd rögzíti a benyújtott ösztöndíjas pályázati űrlapok adatait.

 

Az ellenőrzött adatrögzítési felületen alprogramonként rögzített intézményi pályázatot a székhelyen működő köznevelési intézmény lezárja, majd alprogramonként kinyomtatja. Az ellenőrzött adatrögzítési felületről az alábbi dokumentumok kerülnek nyomtatásra:

 • pályázati fedlap [1];
 • intézményi űrlap;
 • intézményi nyilatkozatok;
 • tanulói űrlap(ok);
 • tanulói nyilatkozat(ok);
 • szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat(ok);
 • mentori űrlap(ok);
 • mentori nyilatkozatok.

 

A roma származásról történő nyilatkozat esetén a helyi/területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat vagy az Országos Roma Önkormányzat ajánlását a jelen pályázati kiírás 8. számú mellékletében található sablonban, pontosan kitöltött (pályázó tanuló adatinak megadásával), eredeti példányban szükséges benyújtani. A megfelelő módon benyújtott ajánlás hiányában (nincs/nem pontosan kitöltött/ nem eredeti) a pályázat értékelésekor csak szociális jogosultsága kerül figyelembevételre.

 

A pályázati fedlap kivételével az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott dokumentumok érvényességének feltétele a kék tollal történő, saját kezű aláírás. Az intézményi űrlap és az intézményi nyilatkozatok esetében szükséges az intézményi körbélyegző lenyomata is. A különböző nyomtatványokon az alábbi aláírások szükségesek:

 • intézményi űrlap esetében a székhelyen működő köznevelési intézmény vezetőjének aláírása;
 • intézményi nyilatkozatok esetében a székhelyen működő köznevelési intézmény vezetőjének aláírása;
 • tanulói űrlap esetében a tanuló aláírása, amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte), szükséges a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása is;
 • sz. tanulói nyilatkozat esetében a tanuló aláírása;
 • sz. tanulói nyilatkozat esetében a tanuló aláírása;
 • szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat esetében a szülő/törvényes képviselő aláírása, amennyiben mindkét szülő gyakorolja a törvényes felügyeletet, abban az esetben mindkét szülő aláírása szükséges;
 • mentori űrlap esetében a mentor aláírása;
 • mentori nyilatkozat esetében a mentor aláírása.

 

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő írástudatlan (olvasásra és nevének aláírására képtelen), a tanulói űrlap és a szülői nyilatkozat aláírásánál névírót kell alkalmazni.

Az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt a roma származásáról nyilatkozatot tehet. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője nyilatkozattételre felhívható és nyilatkozatát – amennyiben az a gyermek nyilatkozatával nem ellentétes – figyelembe kell venni.

 

8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYES MÓDJA

 

8.1. A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett ellenőrzött adatrögzítési felületen.

 

Az ellenőrzött adatrögzítési felület címe: https://utravalo.emet.gov.hu

 

A köznevelési intézmény az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázatot – a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározott mellékletekkel egyidejűleg – egy példányban postai úton is köteles megküldeni a Támogatáskezelő jelen pályázati kiírásában meghatározott postacímére.

 

8.2. Az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázati anyag kötelező melléklete:

 • a tanuló szociális jogosultságát igazoló eredeti hatályos dokumentum(ok) köznevelési intézmény által hitelesített másolatai;

 

8.3. A tanuló szociális jogosultságát az alábbi hatályos (a pályázat benyújtásának időpontjától számított 1 éven belül kiállított) eredeti dokumentum(ok) köznevelési intézmény által hitelesített másolatának benyújtásával kötelesek igazolni:

 • Védelembe vett tanuló: a jegyzői védelembe vételről hozott határozat.
 • Hátrányos helyzetű tanuló: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről hozott határozat.
 • Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló:
  • határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről;
  • a halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazoló nyilatkozat (a kiírás 3. mellékletében szereplő minta szerint), melyen a jegyző aláírásával igazolja, hogy meggyőződött a szülő személyazonosságáról és a szülői felügyelet gyakorlásának módjáról [2]; (a határozatot és az nyilatkozatot két külön dokumentumban szükséges benyújtani!)
  • vagy tartós nevelésbe vett tanuló esetében a tartós nevelésbe vételről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a tartós nevelés fennállásáról.
 • Átmeneti nevelésbe vett tanuló: az átmeneti nevelésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az átmenti nevelés fennállásáról.
 • Családba fogadott tanuló: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról.
 • Ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló: az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes hatállyal történő elhelyezés fennállásáról.
 • Utógondozott tanuló: az utógondozásról hozott határozat.
 • Utógondozói ellátásban részesülő tanuló: az utógondozói ellátásról hozott határozat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, ha a tanuló roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata esetében a helyi, annak hiányában a területi roma, cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példányát csatolja. Amennyiben a tanuló roma származásáról nyilatkozott, ajánlás hiányában a pályázat értékelésekor csak szociális jogosultsága kerül figyelembe vételre.

 

9. A PÁLYÁZAT KEZELŐJE

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 25.

Telephely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Postacím: 1884 Budapest, Pf. 1.

Internet: www.emet.gov.hu

 

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

 

Az ellenőrzött adatrögzítési felületen a pályázat benyújtási határideje: 2012. október 21. 24:00 óra

 

A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2012. október 24. 24:00 óra

 

Határidőben benyújtott pályázatnak minősül az a pályázat, amelyet a köznevelési intézmény 2012. október 21. 24:00 óráig az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzít és lezár, valamint

2012. október 24. 24:00 óráig (postabélyegző dátuma) jelen pályázati kiírásban meghatározott postacímre benyújt. A két feltételnek együttesen kell teljesülnie.

 

A határidőn túl benyújtott pályázatot a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja.

 

11. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

 

11.1. A köznevelési intézmény által benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha

 • a pályázatot tagintézmény nyújtja be;
 • az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzített pályázat a jelen pályázati kiírás10. pontjában meghatározott határidőben nem került lezárásra;
 • az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzített pályázat postai úton nem került benyújtásra;
 • a pályázat az ellenőrzött adatrögzítési felületen nem került rögzítésre, kizárólag postai úton került benyújtásra;
 • a postai úton benyújtott példány nem az ellenőrzött adatrögzítési felületről került kinyomtatásra;
 • a postai úton továbbított példány olyan pályázati űrlapo(ka)t tartalmaz, melyeket nem az ellenőrzött adatrögzítési felületről nyomtatattak ki(még abban az esetben is, ha ezen űrlapok adattartalmát rögzítették az ellenőrzött adatrögzítési felületen);
 • a postai úton továbbított példány nem tartalmazta az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott intézményi űrlapot, vagy az intézmény 1. sz. nyilatkozatát, vagy az intézmény 2. sz. nyilatkozatát;
 • a köznevelési intézmény valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a köznevelési intézmény végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
 • a köznevelési intézmény nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
 • a köznevelési intézmény esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Közpénz tv.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Közpénz tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll, és ezen körülmény közzétételét a Közpénz tv. szerinti határidőben a köznevelési intézmény nem kezdeményezte;
 • a köznevelési intézmény a 2011/2012. tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében nyújtott támogatással az előírt határidőre nem számolt el;
 • a köznevelési intézmény a 2011/2012. tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogram megvalósítása során engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól.

 

11.2. A tanulói pályázat érvénytelennek minősül, ha:

 • a pályázatot magánszemélyként nyújtotta be;
 • a köznevelési intézmény által postai úton benyújtott pályázat nem tartalmazta az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott tanulói űrlapot, vagy a tanulói nyilatkozatot, vagy a szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatot;
 • a tanuló nem rendelkezik a jelen pályázati kiírás 6.1 pontjában meghatározott jogosultsággal;

 

 11.3. A mentori pályázat érvénytelennek minősül, ha:

 • a pályázatot magánszemélyként nyújtotta be;
 • a köznevelési intézmény által postai úton továbbított pályázat nem tartalmazta az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott mentori űrlapot, vagy a mentori nyilatkozatot;
 • a mentor végzettsége nem felel meg jelen pályázati kiírás 6.2 pontjában felsorolt végzettségeknek.

 

Az érvénytelennek minősített pályázatot a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja.

 

12. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁSI LEHETŐSÉGEK

 

A Támogatáskezelő az érvényesnek minősített, de formai hibás pályázatok esetében egy alkalommal 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki.

 

Hiánypótlásra kizárólag az alábbi formai hibák esetében van lehetőség:

 • Az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzített pályázati anyag a megfelelő címre határidőben történt postai feladását követően – a köznevelési intézménynek fel nem róható okból – postai úton nem érkezik meg a Támogatáskezelő jelen pályázati kiírásban közzétett postacímére. A köznevelési intézménynek a hiánypótlás során igazolnia kell, hogy a pályázatot határidőben a megfelelő címre postán feladta. Az igazolás az ajánlott levél feladóvevényével vagy tértivevénnyel történhet.
 • A postai úton beérkezett intézményi űrlapról és nyilatkozatokról hiányzik a székhelyen működő köznevelési intézmény aláírásra jogosult képviselőjének aláírása, vagy az intézmény körbélyegzőjének lenyomata.
 • A postai úton beérkezett tanulói űrlapról hiányzik a tanuló aláírása.
 • Kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte) tanuló esetében a postai úton beérkezett ösztöndíjas űrlapról hiányzik a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása a származásról történő nyilatkozattétel esetében (amennyiben a tanuló származásáról nyilatkozott), valamint írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez.
 • A postai úton beérkezett tanulói nyilatkozatról hiányzik a tanuló aláírása.
 • A postai úton beérkezett szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatról hiányzik a szülő/szülők aláírása.
 • A postai úton beérkezett mentori űrlapról hiányzik a mentor aláírása.
 • A postai úton beérkezett mentori nyilatkozatról hiányzik a mentor aláírása.

 

A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a formai hibás pályázat érvénytelennek minősül, azt a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja.

 

13. A PÁLYÁZAT BÍRÁLATA

 

Az Út a középiskolába és Út az érettségihez esélyegyenlőségi alprogramok esetében bírálatra csak érvényesnek minősített pályázat bocsátható.

A beérkezett tanuló és mentor pályázatok egyenként és nem iskolánként csoportosítva kerülnek elbírálásra.

 

Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok elbírálásakor az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdése alapján előnyben részesülnek azok a tanulók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek:

 • a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül;
 • a tanuló hátrányos helyzetben lévő településen, kistérségben él;
 • a tanuló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb;
 • a tanulóval egy háztartásban élők száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb.

 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül, ha a tanuló roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata esetében a helyi, annak hiányában a területi roma, cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy pontosan kitöltött, eredeti példányát csatolja.

Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében az ösztöndíjak legalább fele roma származású tanulók részére kerül megítélésre. Amennyiben a fenti keret roma származású tanulókkal nem tölthető fel, a fennmaradt ösztöndíjak nem roma származású tanulók részére kerül odaítélésre.

 

A Bíráló Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 45 napon belül teszi meg.

 

A pályázatokról a Bíráló Bizottság előterjesztése alapján az emberi erőforrások miniszter dönt várhatóan 2012 novemberében.

 

14. A PÁLYÁZÓK DÖNTÉST KÖVETŐ ÉRTESÍTÉSE

 

A pályázatokról szóló döntésről a Támogatáskezelő az emberi erőforrások minisztere döntésének kézhezvételét követő 10 napon belül postai úton, valamint a Támogatáskezelő honlapján történő közzététel útján értesíti a pályázatot továbbító köznevelési intézményeket.

 

15. A PÁLYÁZATI DÖNTÉS ELLENI JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

 

A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be az emberi erőforrások miniszterének címezve. A kifogást a Támogatáskezelőnél kell benyújtani, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül (kiértesítéstől számított 8 nap), de legkésőbb a kifogásolt intézkedés bekövetkezésétől vagy a mulasztástól számított 45 napon belül.

 

A kifogást írásban a Támogatáskezelő postacímére kell benyújtani.

 

A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

 

16. SZERZŐDÉSKÖTÉS

 

A Támogatáskezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről, a felhasználás ellenőrzéséről, a beszámolás, elszámolás rendjéről, a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a székhelyen működő köznevelési intézménnyel támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az ösztöndíjak összegét.

 

Az ösztöndíjasokkal (tanuló és mentor) a székhelyen működő köznevelési intézmény köt ösztöndíjszerződést.

 

Amennyiben a támogatási szerződés vagy az ösztöndíjszerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a köznevelési intézmény vagy az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti.

 

17. A BESZÁMOLÁS ÁLTALÁNOS ALAPELVEI

 

A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a köznevelési intézmény a tanév végén záró beszámolót köteles készíteni a támogatási szerződésben, valamint az „Útmutató a záró beszámoló elkészítéséhez” dokumentumban meghatározott módon és határidőig.

A köznevelési intézmény a záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles a fel nem használt támogatást a Támogatáskezelő részére visszautalni.

 

18. INFORMÁCIÓ

 

Jelen pályázati kiírás és melléklete, a fogalomtár, továbbá az elektronikus űrlapok és nyilatkozatok együttesen képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

 

A pályázati kiírás és mellékletei letölthetőek az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról.

 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 25.

Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Telefon: Út a középiskolába: (1) 795-2908

Út az érettségihez: (1) 795-2909

Út a szakmához: (1) 795-2904

E-mail: utravalo-kozepiskola@emet.gov.hu

utravalo-erettsegi@emet.gov.hu

utravalo-szakma@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu

 

Mellékletek:

 


[1] Az ellenőrzött adatrögzítési felület automatikusan generálja a pályázat lezárásakor. A pályázat azonosításához szükséges alapadatokat (pályázó intézmény neve, székhelye, OM azonosítója, a pályázat regisztrációs száma, a pályázat vonalkódja) tartalmazza.

[2] A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
adatok
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 25.
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás